Friday, August 9, 2019

Open Letter to Chabad Rabbis -- Hebrew


בס"ד
ה' מנחם אב ד' לסדר וטפכם אשר אמרתם...והם יירשוה[1], ה'תשע"ט

לכבוד רבני אנ"ש דכל מדינת ניו יארק, ומביוחד חברי הבד"ץ דק"ק קראון הייטס שליט"א
ולכבוד אנ"ש שבמדינת ניו יארק ובכל קצוי תבל שיחיו
אליכם אישים אקרא

שלום וברכה.

בדבר השמועה שרבני אנ"ש הורו למנהלי הישיבות ובתי ספר של אנ"ש שלא לקבל תלמידים אא"כ חוסנו כפי דרישת הממשלה דמדינת ניו יארק, ואין המדובר כאן בתלמידים שאינם הגונים או שמהווים איזו-שהיא סכנה או אפי' השפעה בלתי רצוי' על תלמידים אחרים, אלא אך ורק משום שלא קיימו חוק המדינה במילוי כל החיסונים הרפואיים שממשלת ניו יארק דורשת, כולל גם זריקת חיסון למחלת צהבת B (הנקרא Hepatitis-B באנגלית), אשר מובן וגם פשוט שאין העדר זריקת חיסון הנ"ל מהווה שום סכנה לאחרים וגם לא להתלמיד עצמו.
לא ידעתי היכן מצאו בשולחן ערוך או נושאי כלים חיוב לכוף הורים לקבל חיסון זה לילדיהם? ומה גם שבכל זריקה איזו שתהיה יש סכנה מועטת עכ"פ לאדם בתחיבת מחט בגופו וזריקת חומרים זרים לתוך חלל הגוף, דתחיבת מחט היא חבלה[2], ואסור לאדם לחבל בעצמו כי אם לצורך רפואה חיונית ומוכרחת מצד "ורפא ירפא" לאדם פרטי זה, ולא משום גזירת ממשלה שלא לצורך, ופשוט דלית בזה משום דברי חז"ל אל תפרוש מן הציבור[3] מטעם הנ"ל.[4]
 ונראה לומר שזכות הבחירה בזה נתונה לכל או"א להחליט לעצמו ולבניו ולבנותיו הקטנים ולעשות כפי הנראה בעיניו, ומובן שגזירת הממשלה לגרש תלמידים מבית הספר בגלל שההורים הכריעו אחרת מדעתם היא בלתי חוקית ובניגוד לדין תורתנו הקדושה, שהרי מוטלת חיוב על כל קהילה וקהילה לדאוג לכל ילד יהודי בקהילתם להושיב להם מלמד כתקנת חכמים מימות יהושע בן גמלא[5], לכוף את כל בני העיר להשכיר מלמדים בעד כל תינוקות שבעיר[6] בלי שום יוצא מן הכלל, וכל עיר שאין בה מלמדי תונוקות (לכל התינוקות) מחרימין כל אנשי העיר, שאין העולם מתקיים אלא בהבל פיהם של תשב"ר שהוא הבל שאין בו חטא וכו',[7] ולכאורה הסיבה היחידה הפוטרת מחיוב החמור הנ"ל היא חולי בפועל, כפי שנפסק להלכה בשולחן ערוך חושן משפט ס' שלד סעי' ד,[8] "חלה התלמיד" בדומה ל"מת הנער" בהמשך, דהיינו שאינו יכול ללמוד אצל מלמדו מצד חולי הגוף בפועל, ולא משום חשש חולי תיאורטי סטטיסטי דמיוני העלול להגיע לכו"כ מבני האוכלוסיה בעתיד כפי דמשער חכמי האימונולוגי'. וכל הרוצה לדחוק ולפרש כן בדברי חז"ל עליו להביא ראי'.

אלא מילתא דפשיטא שאסור למנוע לילד יהודי מליכנס להתלמוד תורה, אפי' אינו מבין לקרות[9] או בני עניים שאין הוריהם יכולים לשלם שכר לימודם, ועאכו"כ משום גזירת הממשלה בלתי חוקית הנ"ל המנגדת לדין תוה"ק.

והנה נבהלתי לשמוע שלע"ע יש כמה אלפי ילדי ישראל בעירם וכמה מאות ילדי אנ"ש בשכונתם שגורשו מביה"ס ומכתלי הישיבה, ולדאבונינו אינם מורשים לחזור בתחילת חודש אלול הבעל"ט,

ודוקא בימים אלה, תשעת הימים שבהם מתאבלים על חורבן ביהמ"ק בראשונה ובשניה, וכמה דאיתא בגמרא[10] אמר רבי המנונא לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביטלו בה תינוקות של בית רבן שנאמר "שפוך על עולל בחוץ" וגו׳ מה טעם "שפוך"? משום ד"עולל בחוץ", וכעת בימינו אלה, כמעט אלף תשע מאות וחמישים שנה מאז, קיים מצב מבהיל ד"עולל בחוץ", דביטלו לימודם בביה"ס, והמצב והולך ומתדרדר מיום אל יום... ואין פוצה פה ומצפצף!

 ולפי השמועה – שמועה הכי מבהילה – כ"ז ברשות (כו"כ מ)רבני אנ"ש והסכמתם היו לא תהי' ופלא הכי גדול איך נעלמה הלכה רווחת והכי פשוטה (שאפי' הצדוקים מודים בה) מרבנים עיני העדה?

ונדונם לכף זכות ונניח שאין השמועה נכונה כלל, ושהמנהלים עושים בזה בלי ליטול רשות מרב מורה הוראה ובלי שום היתר... בכל זאת נשאלת השאלה: מדוע אין שומעים שום מחאה מרבני אנ"ש? האם נאמר מדשתקי ש"מ דניחא להו?! או שהם כ"כ עסוקים בדברים העומדים ברומו של עולם שאין להם פנאי למחות ולפעול למען תשב"ר?

וכמו שצעק וטען כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו אודות מצב דומה:

ואם בכל דבר שרואים או שומעים צריך להתבונן (כנ"ל), עאכו"כ בדבר שנוגע לכל המדינה שבה גרים כמה מליון יהודים, כ"י, וביניהם – מאות אלפי ילדים יהודיים שאינם מקבלים שום חינוך בנוגע לדת ישראל!
ואין פוצה פה ומצפצף!
ישנם רבנים, רביים, מלמדים מחנכים, יראי שמים, עסקנים ציבוריים וכו', וכולם עסוקים בתורה ומצוותי' (ואינם הולכים בטל, חלילה) – אבל אינם פועלים ביחס למצב זה אשר מאות אלפי ישראל "המסולאים מפז", וכמאה אלף בניו יארק עצמה, מסתובבים, רח"ל, ללא שום חינוך יהודי!
ולכן יש להמשיך ולטעון ללא הרף – "היתכן"?! כיצד זה מתעסקים בכל שאר הדברים ואילו דבר עיקרי כזה משאירים בצד?!
ואשר מטרידים אותו ביותר ("און מ'דערגייט אים די יארן"), אזי הוא נאנח, עורך אסיפה ומקבל החלטה...
עליך לזכור שתפקידך הוא לפעול עם הילד!! ובנוגע לטענה שאתה עסוק – הרי אם הקב"ה נותן לך זמן להתעסק בכל שאר הענינים (ענינים ל' רבים), עאכו"כ שיתן לך זמן לעסוק בהצלת ילד אחד מישראל, ועאכו"כ אם יש בכחך להציל עשרות ילדי ישראל (כאו"א לפי ענינו)!
ומובן שאין מקום לטענה שכבר החליט בעבר, לפני זמן וכבר ערך אסיפה וכו' – כיון ש"המעשה הוא העיקר", והעיקר הוא מה מצבו בפועל של הילד היהודי שנמצא בפינת הרחוב שבו שוכן הבית שלך, או ביהכנ"ס או ביהמ"ד שלך!
ומה שאתה עסוק בענינים העומדים ברומו של עולם – הרי לילד אין מזה שום תועלת!! הוא ממשיך ללכת בדרכו, ברשות הרבים, ומים ליום מצבו מחמיר, כיון ש"חנוך לנער ע"פ דרכו", וכל יום נוסף שנותנים לו ללכת בדרכו המבולבלת, גורם שאח"כ יהי' קשה יותר להחזירו לדרך ד"לשבת יצרה".[11]

ולמרות ששם מדובר בילדי ישראל שהולכים לפאבליק סקול (ואין הוריהם שומרים תו"מ וכו') וכאן המדובר בילדי אנ"ש שנשארים בבית עם הורים יר"ש וכו', הנה בודאי ידוע לכת"ר אשר חלק חשוב מתושבי שכונתם נתקרבו לחב"ד בבגרותם ואינם יודעים ללמוד עם ילדיהם או לחנכם, וילדים אלה בודאי עלולים לישאר בלי שום חינוך כלל... אבל חוץ מזה, ידוע הפתגם: "אע"פ שלא חטא ישראל הוא", כלו' ילדי אנ"ש הם גם יהודים, ואנו חייבים לדאוג לחינוך ילדיהם.

ומה שהוריהם מסרבים לקיים חוק המדינה ולקבל החיסון לצהבת B וכיוצ"ב, אין זה נוגע אלינו כלל וכלל. אילו יצוייר שהממשלה היתה גוזרת שאסור לנו להניח תפילין עם יהודי שהבריח את המכס וכו', האם עלינו לשמור "דינא דמלכותא" כזאת?!
אלא פשיטא דלא נאמרה דינא דמלכותא דינא היכא שמנגדת לדיני התורה[12]

והגה בעצמך: האם הרבי הי' מסכים לעזוב יהודי כזה, על שלא שילם את קנס מהירות או דו"ח חניה שלו, ולא לתת לו ל להצטרף לשיעור תורה או שלא לתת לה לטבול במקוה וכו' באם כך גזרה הממשלה?!

ובאם השמועה נכונה ואכן פסקו מרבני אנ"ש למנוע ולבטל תשב"ר מלימודם מסיבה הנ"ל היו לא תהי', חייבים אנו – כל אנ"ש והשלוחים – לטעון ולדרוש בתוקף: מהיכן דנתוני!?

נא להראות לנו את מקורם משו"ע או מדברי חז"ל, היכן מצאו היתר לבטל תשב"ר, שלעולם אין מבטלין אותם אפי' לבנין ביהמ"ק?!

אלא חייבים אנו, כל אנ"ש והשלוחים וכל מי אשר בשם חסיד יכונה... למחות בכל התוקף נגד פסק מוטעה זה! 

וע"כ במקום שאין איש וכו', באתי בזה למחות בכל התוקף בשם כל אנ"ש ושלוחי כ"ק אדמו"ר נגד פסק דין זה ונגד המצב הכי מבהיל המשתולל בשכונת רבינו ובמדינת ניו יארק כולה, חילול ה' וחילול שם ליובאוויטש שאין כמוהו ה' ירחם.

ומחאה זו צריכה ליעשות ג"כ ע"י כל אנ"ש בכל מקום שהם, ואצ"ל אנ"ש של שכונת רבינו, וגם ע"י כל יהודי מכל קצוי תבל  כל מחבבי התורה ומצוותיה, בלי שום קשר לשיטתם בנוגע לחיסונים, שהרי מדובר כאן בביטול תשב"ר מלימודם בלי כל שייכות לדיון בענין החיסונים עצמם כנ"ל...
מחאה חד-משמעית ומוחלטת נגד פסק דין זה הגורם תקלה כ"כ חמורה.

במחילת כבוד הרבנים שפסקו כך, ולצערנו הרב, אין זה פסק דין אמיתי ע"פ תורה[13]. מה לאוה"ע – להבדיל – לתשב"ר?!

וכדאי לזכור היטב דברי כ"ק אדמו"ר הריי"ץ טרם נסיעתו לקאסטראמא ביום ג' תמוז תרפז:

לא מרצוננו גלינו מארץ ישראל...אבל ידעו נא כל העמים אשר על פני האדמה, כי רק גופותינו נמסרו בגלות ובשעבוד מלכיות, ואילו נשמותינו לא נמסרו לגלות ולשעבוד מלכיות.
חייבים אנו להכריז גלוי לעין כל, שבכל מה שנוגע לדתנו, לתורת ישראל ומצוותיו ומנהגיו, אין מישהו שיכפה עלינו דעתו ואין שום כח של כפיה רשאי לשעבדנו. עלינו להצהיר בכל תוקף עקשנותנו היהודית ובכל תוקף כח המסירות־נפש היהודית זה אלפי שנה
אל תגעו במשיחי ובנביאי אל תרעו![14]

וכבר הגיע הזמן שכל ההולכים בדרכיו, הלא הם כל חסידי חב"ד אנ"ש והשלוחים ובעיקר הרבנים, יכריזו פה אחד: אל תגעו במשיחי – אלו תינוקות של בית רבן! ויעמדו חזק נגד ממשלת מדינת ניו יארק מבלי לוותר אף אל ילד אחד או ילדה אחת, ואפי' אם מאיימים שיסגרו את כל ישיבה באם יתנו לילד פלוני להיכנס, וכפס"ד הרמב"ם:

נשים שאמרו להם עובדי כוכבים תנו לנו אחת מכן ונטמא אותה ואם לאו נטמא את כולכן יטמאו כולן ואל ימסרו להם נפש אחת מישראל וכן אם אמרו להם עובדי כוכבים תנו לנו אחד מכם ונהרגנו ואם לאו נהרוג כולכם יהרגו כולם ואל ימסרו להם נפש אחת מישראל ואם יחדוהו להם ואמרו תנו לנו פלוני או נהרוג את כולכם אם היה מחוייב מיתה כשבע בן בכרי יתנו אותו להם ואין מורין להם כן לכתחלה ואם אינו חייב מיתה יהרגו כולן ואל ימסרו להם נפש אחת מישראל.[15]

ואין לטעון ולהצטדק שבעניינינו הילד המדובר דינו כשבע בן בכרי, שהרי הוריו גרמו לו שמנעו ממנו חיסון צהבת-B, לדוגמא, ומכיון שכן, הם שגרמו לעצמם וכו'... אין זו טענה צודקת כלל, שהרי אפי' הי' הילד חייב מיתה מדין תורה כשבע בן בכרי, פסק הרמב"ם שאין מורין להן כן לכתחילה, ועאכו"כ אם אין הילד חייב מיתה מדין תורה, ואינו בגדר רודף, שאינו מסכן שום אדם עי"ז שלא חוסן, עאכו"כ שאסור למנוע ממנו לימוד עם שאר תשב"ר, ומוטב שיסגרו את כל הבית ספר ולא נוותר על נפש אחת מישראל![16]

ואין לענות ולטעון ש"תועלת הרבים דוחה תועלת היחיד" בנידון דידן, שהרי בד"א כשהיחיד גורם ישירות השפעה בלתי רצוי' על חבריו, וכאן מדובר שתלמיד הגון וראוי להיות עם חביריו אצל רבו, אלא שהגוים גזרו עליו לבל יכנס ובל ילמד, היפך דין תורה, ובודאי שאין נוכחות התלמיד כלעצמה גורעת מתועלת הרבים.

הלואי שהיו מתאחדים כל אנ"ש וכל חברי הבד"ץ בדבר הכי פשוט והכי עיקרי, להתעקש ולהתאמץ בנוגע ללימוד עם כל תשב"ר על טהרת הקודש בלי וויתורים ולעשות שטורעם נגד חוק זה ולא להתפעל כלל...

אבל לדאבוננו במקום זה, רואים ההיפך ממש, שהרבנים ואנ"ש יושבים בחיבוק ידיים ובדמימה מוחלטת, בה בשעה שמאות ואלפי ילדי ישראל הושלכו מחוץ לכתלי ביה"ס ומסתובבים ברחוב, וכנ"ל המצב הולך ומתדרדר מיום ליום ה' ירחם – בשכונת הרבי – שומו שמים – בושה וחרפה לכל תושבי השכונה וביותר לכת"ר הרבנים שליט"א שעליהם תלוי' האחראיות המלאה על המצב המבהיל הנוכחי בשכונתם, והקולר תלוי על צווארם... ולא שומעים מכת"ר שום מחאה או גילוי דעת כלשהי, אין אומר ואין דברים, בלי נשמע קולם.

ואיפה ה"גאון יעקב" לעמוד נגד כל מונע ומעכב לקיום תו"מ במסנ"פ כמו שהורונו הוד כ"ק רבותינו נשיאינו וסלל לנו הדרך כ"ק אדמו"ר הריי"ץ זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, שעמד נגד גזירת הקומוניסטים בלי לפחד כלל !? והכריז לעיני כל העמים: אל תגעו במשיחי מבלי לוותר על ילד אחד או ילדה אחת, שלעולם לא יוותר על לימוד עם תשב"ר...

איפה ההתקשרות ואיבערגעבענקייט לכ"ק אדמו"ר כשצעק בקול מר: "מ'דארף הערען די געוויין פון א אידיש קינד"?!

ובעת כתיבת מכתב זה, בוכים מאות ואלפי ילדים ותינוקות שבעירם דמעות שליש, בוכים במר ליבם: למה נגרע?! למה עלינו לישאר בבית ואסרו עלינו ללכת לביה"ס ביחד עם חבירינו?! היתכן שאסרו עלינו ללכת להתפלל תפילה בציבור בישיבה וללמוד בדיבוק חבירים, היתכן שגזרו רבני השכונה שעלינו לישאר בבית כמצורע מנודה ומוחרם, בדד ישב מחוץ למחנה מקומו...

כיצד שייך שרבני חב"ד יתעלמו מבכיות ודמעות כמה מאות ואלפי מילדי ישראל, כולל ילד אנ"ש שנמצא בפינת הרחוב שבו שוכן הבית שלו, הביהכ"נ שלו, הביהמ"ד שלו... ואין קול ואין עונה ואין קשב!! לא יאומן כי יסופר, ולא הי' כזאת בישראל מאז ימות הקומוניסטן ימ"ש. ואין להאריך בדבר המצער ביותר, אלא עלינו לתקן זאת בהקדם הכי אפשרי.

ותקותי חזקה שכבוד הרבנים כבר חושבים איך לתקן את החורבן שמשתולל בקהילתם...אבל חבל על כל רגע שנותנים למצב הנוכחי להמשיך, וכדברי הרבי הנ"ל, המעשה הוא העיקר: טוט עפעס פאר'ן קינד!

[ובאם לא ס"ל לכת"ר להכריח את מנהלי הישיבות ובתי ספר לעבור על החוק ולקבל תלמידים שלא חוסנו כדבעי לשיטתייהו, אולי העצה היעוצה היא לפסוק על בני הקהילה לפתוח בתי ספר חדשים, או להשכיר מלמדים ולהושיבם ללמד בבתי כנסת שבעיר או אצל הילדים בבתיהם – 25 תינוקות לכל מלמד כפי שנפסק להלכה[17] וכו']

ובימינו אלה נזכה לבנין ביהמ"ק השלישי – ואפי' אז לא נבטל תשב"ר מלימודם כפס"ד הרמב"ם בהל' תלמוד תורה ונישנית בהל' בית הבחירה כפליים לתושיה[18] – וכדי למהר ולהחיש לבנין ביהמ"ק שאליו מצפים ומתגעגעים כבר 1950 שנים בכליון עיניים ודאבון נפש, אבל מתוך אמונה וודאות מוחלטת בדברי כ"ק אדמו"ר שבימינו אלה ממש נזכה להתגלות מלך המשיח ולבנין ביהמ"ק השלישי במקומו תיכף ומיד ממש, שהרי כבר ישנו משיח בעולם כפס"ד הרבנים בחזקת משיח ועד למשיח בודאי – נכין את עצמנו ואת שכונתנו שכונת המלך עי"ז שנדאג בעד כל תינוקות שבעירנו עיר הרבי, שנרשה ונסייע לכל ילד יהודי לבוא להביה"ס ללמוד אצל רבו בלי מפריע ובלי שום מניעות ועיכובים מבית ומחוץ, ובזכות זה נזכה תיו"מ להתגלות מה"מ ולבנין ביהמ"ק שירד בנוי ומשוכלל מלמעלה, וכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו בראשנו.

ויה"ר שיהפכו ימים אלה לששון ולשמחה

העושה זאת לכבוד התורה ולכבוד הוד כ"ק רבותינו נשיאינו
ולמען תשב"ר שעל הבל פיהם העולם מתקיים,

מיכאל בנימין גרין
שליח כ"ק אדמו"ר
וועסטבארא מאסאטשוסץ


[1] רמז ליסוד אמונתנו שהתורה היא ירושה אישית ונצחית של כל ילד יהודי בלי יוצא מן הכלל, כמ"ש תורה ציוה לנו משה מורשה קהילת יעקב, ושאסור למנוע בר – ה"ה לימוד תורתנו הק' – משום ילד מישראל, אפי' הקטן ביותר.
[2] ראה שו"ת אג"מ או"ח ח"ג ס' צ, למי שהי' אסור לו לצום ביוה"כ משום פק"נ, וע"י זריקת רפואה הי' אפשר לו לצום, שפסק שיאכל ביו"כ ושאסור לקבל את הזריקה הרפואית כדי שיוכל לצום וכו' ע"ש.
[3] ולהעיר שמאמר חז"ל הנ"ל באמר במס' אבות, שעניינו מילתא דחסידותא לפנים משורת הדין, ולא שהובא להלכה בשו"ע, ופשוט שאין לשום מורה הוראה בישראל לגזור על בני עדתו לקיים מילי דאבות שאינם שווים לכל נפש, ועאכו"כ לא לאיים עליהם אשר באם לא יצייתו, יגרשו את בניהם מבית הספר.
[4] ולהעיר שבעתיד הקרוב עומדת הממשלה להוסיף עוד זריקות לסדר החיסונים הנדרשים שלהם, כולל חיסון למחלת HPV, אשר ע"פ המחקרים שפורסמו לאחרונה, יש קשר בין חיסון זה לעקרות בבנות, ה' ישמרנו. ראה כאן ליתר הפרטים: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/29889622/
[5] ב"ב כא,א. הל' ת"ת לאדה"ז א:ג.
[6] כל' אדה"ז שם.
[7]   שבת קיט,ב. וראה הל' ת"ת לאדה"ז והנסמן שם.
[8]  "מי ששכר מלמד לבנו וחלה התלמיד אם אינו רגיל באותו חולי (והוא הדין אם מת הנער) (מרדכי ריש פרק האומנין) ואפילו אם רגיל והמלמד מהעיר ומכיר בו פסידא דמלמד אבל אם רגיל בחולי ואין המלמד מכיר בו כגון שאינו מן העיר פסידא דבעל הבית ונותן לו כל שכרו משלם".
[9] שו"ע יו"ד רמה:ט
[10] שבת שם.
[11] פורים תשמז (נדפס בס' התוועדויות תשמז ח"ב ע' 618 ואילך)
[12] ראה דברי הרשב"א בתשובתו שהובאה בב"י חו"מ ס' כו, וראה בשו"ת משנה הלכות ח"ט סי' שלד והנסמן שם.
[13] כדברי כ"ק אדמו"ר כשסיפרו לו אודות פס"ד של הר' משה פיינשטיין להתיר נסיעה לאה"ק על אניות "צים" בשעתו: "אין זה פס"ד אמיתי ע"פ תורה" – מפי השמועה.
[14] מכתב מיום יט אייר תרפח
[15] הל' יסודי התורה ה:ה
[16] והא דלא קיבלו פס"ד הבד"ץ אודות חיסון למחלת חצבת אין נוגע לענינינו כלל. וכנ"ל, הממשלה דורשת כו"כ חיסונים נוספים למחלות שאין שום סכנה ממשית בהיעדרם לכו"ע, ואפי' באם נאמר ששיטת הרבי היא בעד כל החיסונים בכל הזמנים בלי יוצא מן הכלל, הרי האם ס"ל לכת"ר שהרבי הי' מסכים לגרש ילדי ישראל מישיבות ומבתי ספר על כך?! נניח שהרבי הי' מעודד לקבל חיסון פוליו, אבל שמעתם אי-פעם שהרבי הרשה לכוף יהודים לקבל חיסונים בתורת הכרח, ובאם יסרבו, יענשו את ילדיהם באכזריות לבל ילמדו עם חבריהם בביה"ס?!
[17] הל' ת"ת לאדה"ז שם סעי' ג.
[18] אין מבטלין תינוקות של בית רבן אפי' לבנין בית המקדש.

No comments:

Post a Comment