Monday, August 12, 2019

Open Letter to Rabbis of New York State in Hebrew


בס"ד
ה' מנחם אב ד' לסדר וטפכם אשר אמרתם...והם יירשוה[1], ה'תשע"ט

לכבוד הרבנים שליט"א דכל מדינת ניו יארק,
אליכם אישים אקרא

שלום וברכה.

בדבר השמועה שרבנים הורו למנהלי הישיבות ובתי ספר בקהילותם ובמדינתם שלא לקבל תלמידים אא"כ חוסנו כפי דרישת הממשלה דמדינת ניו יארק, ואין המדובר כאן בתלמידים שאינם הגונים או שמהווים איזו-שהיא סכנה או אפי' השפעה בלתי רצוי' על תלמידים אחרים, אלא אך ורק משום שלא קיימו חוק המדינה במילוי כל החיסונים הרפואיים שממשלת ניו יארק דורשת, כולל גם זריקת חיסון למחלת צהבת B (הנקרא Hepatitis-B באנגלית), אשר מובן וגם פשוט שאין העדר זריקת חיסון הנ"ל מהווה שום סכנה לאחרים וגם לא להתלמיד עצמו.

לא ידעתי היכן מצאו בשולחן ערוך או נושאי כלים חיוב לכוף הורים לקבל חיסון זה לילדיהם? ומה גם שבכל זריקה איזו שתהיה יש סכנה מועטת עכ"פ לאדם בתחיבת מחט בגופו וזריקת חומרים זרים לתוך חלל הגוף, דתחיבת מחט היא חבלה[2], ואסור לאדם לחבל בעצמו כי אם לצורך רפואה חיונית ומוכרחת מצד "ורפא ירפא" לאדם פרטי זה, ולא משום גזירת ממשלה שלא לצורך, ופשוט דלית בזה משום דברי חז"ל אל תפרוש מן הציבור[3] מטעם הנ"ל.[4]

 ונראה פשוט שזכות הבחירה בזה נתונה לכל או"א להחליט לעצמו ולבניו ולבנותיו הקטנים ולעשות כפי הנראה בעיניו, ומובן שגזירת הממשלה לגרש תלמידים מבית הספר בגלל שההורים הכריעו אחרת מדעתם היא בלתי חוקית ובניגוד לדין תורתנו הקדושה, שהרי מוטלת חיוב על כל קהילה וקהילה לדאוג לכל ילד יהודי בקהילתם להושיב להם מלמד כתקנת חכמים מימות יהושע בן גמלא[5], לכוף את כל בני העיר להשכיר מלמדים בעד כל תינוקות שבעיר[6] בלי שום יוצא מן הכלל, וכל עיר שאין בה מלמדי תונוקות (לכל התינוקות) מחרימין כל אנשי העיר, שאין העולם מתקיים אלא בהבל פיהם של תשב"ר שהוא הבל שאין בו חטא וכו',[7] ולכאורה הסיבה היחידה הפוטרת מחיוב החמור הנ"ל היא חולי בפועל, כפי שנפסק להלכה בשולחן ערוך חושן משפט ס' שלד סעי' ד,[8] "חלה התלמיד" בדומה ל"מת הנער" בהמשך, דהיינו שאינו יכול ללמוד אצל מלמדו מצד חולי הגוף בפועל, ולא משום חשש חולי תיאורטי סטטיסטי דמיוני העלול להגיע לכו"כ מבני האוכלוסיה בעתיד כפי דמשער חכמי האימונולוגי'. וכל הרוצה לדחוק ולפרש כן בדברי חז"ל עליו להביא ראי'.[9]

אלא מילתא דפשיטא שאסור למנוע לילד יהודי מליכנס להתלמוד תורה, אפי' אינו מבין לקרות[10] או בני עניים שאין הוריהם יכולים לשלם שכר לימודם, ועאכו"כ משום גזירת הממשלה בלתי חוקית הנ"ל המנגדת לדין תוה"ק.

והנה נבהלתי לשמוע שלע"ע יש כמה אלפי ילדי ישראל (אשר כולם "מסולאים מפז"[11]) בעירם ובמדינתם שגורשו מביה"ס ומכתלי הישיבה, ולדאבונינו אינם מורשים לחזור בתחילת חודש אלול הבעל"ט,

ודוקא בימים אלה, תשעת הימים שבהם מתאבלים על חורבן ביהמ"ק בראשונה ובשניה, וכמה דאיתא בגמרא[12] אמר רבי המנונא לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביטלו בה תינוקות של בית רבן שנאמר "שפוך על עולל בחוץ" וגו׳ מה טעם "שפוך"? משום ד"עולל בחוץ", וכעת בימינו אלה, כמעט אלף תשע מאות וחמישים שנה מאז, קיים מצב מבהיל ד"עולל בחוץ", דביטלו לימודם בביה"ס, והמצב והולך ומתדרדר מיום אל יום... ואין פוצה פה ומצפצף!

 ולפי השמועה – שמועה הכי מבהילה – כ"ז ברשות (כו"כ מ)רבני הקהילות היו לא תהי' ופלא הכי גדול איך נעלמה הלכה רווחת והכי פשוטה (שאפי' הצדוקים מודים בה) מרבנים עיני העדה?

ונדונם לכף זכות ונניח שאין השמועה נכונה כלל, ושהמנהלים עושים בזה בלי ליטול רשות מרב מורה הוראה ובלי שום היתר... בכל זאת נשאלת השאלה: מדוע אין שומעים שום מחאה מכבוד הרבנים? האם נאמר מדשתקי ש"מ דניחא להו?! או שהם כ"כ עסוקים בדברים העומדים ברומו של עולם שאין להם פנאי למחות ולפעול למען תשב"ר?

ומה שהוריהם מסרבים לקיים חוק המדינה ולקבל החיסון לצהבת B וכיוצ"ב, אין זה נוגע אלינו כלל וכלל. אילו יצוייר שהממשלה היתה גוזרת שאסור לנו לקיים מצות ביקור חולים או להניח תפילין עם יהודי שהבריח את המכס וכו', האם עלינו לשמור "דינא דמלכותא" כזאת?!
אלא פשיטא דלא נאמרה דינא דמלכותא דינא היכא שמנגדת לדיני התורה[13]

ובאם השמועה נכונה ואכן פסקו רבנים מסויימים למנוע ולבטל תשב"ר מלימודם מסיבה הנ"ל היו לא תהי', חייבים אנו לטעון ולדרוש בתוקף: מהיכן דנתוני!?

נא להראות לנו את מקורם משו"ע או מדברי חז"ל, היכן מצאו היתר לבטל תשב"ר, שלעולם אין מבטלין אותם אפי' לבנין ביהמ"ק?!

ואם אין שום בסיס הלכתי או מוסרי לכך,  אזי חייבים אנו למחות בכל התוקף נגד פסק מוטעה זה! 

וע"כ במקום שאין איש וכו', באתי בזה למחות בכל התוקף נגד פסק דין זה ונגד המצב הכי מבהיל המשתולל בכו"כ שכונות בעיר ניו יארק ומדינת ניו יארק כולה, חילול ה' שאין כמוהו ה' ירחם.

ומחאה זו צריכה ליעשות ג"כ ע"י כל מחבבי התורה ומצוותיה, בלי שום קשר לשיטתם בנוגע לחיסונים, שהרי מדובר כאן בביטול תשב"ר מלימודם בלי כל שייכות לדיון בענין החיסונים עצמם כנ"ל... מחאה חד-משמעית ומוחלטת נגד פסק דין זה הגורם תקלה כ"כ חמורה.

במחילת כבוד הרבנים שפסקו כך, ולצערנו הרב, אין זה פסק דין אמיתי ע"פ תורה. מה לאוה"ע – להבדיל – לתשב"ר?!

וכדאי לזכור היטב דברי כ"ק אדמו"ר הריי"ץ מליובביץ' (שנאסר ונענש ע"י הקומוניסטים הסובייטים מחמת "הפשע האנטי-מהפכני" שלו של לימוד עם תשב"ר) טרם נסיעתו לגלות בעיר קאסטראמא ביום ג' תמוז  שנת תרפז:

לא מרצוננו גלינו מארץ ישראל...אבל ידעו נא כל העמים אשר על פני האדמה, כי רק גופותינו נמסרו בגלות ובשעבוד מלכיות, ואילו נשמותינו לא נמסרו לגלות ולשעבוד מלכיות.
חייבים אנו להכריז גלוי לעין כל, שבכל מה שנוגע לדתנו, לתורת ישראל ומצוותיו ומנהגיו, אין מישהו שיכפה עלינו דעתו ואין שום כח של כפיה רשאי לשעבדנו. עלינו להצהיר בכל תוקף עקשנותנו היהודית ובכל תוקף כח המסירות־נפש היהודית זה אלפי שנה
אל תגעו במשיחי ובנביאי אל תרעו![14]

והרי היום בימינו אין אנו נמצאים ברוסיא של סטאלין ימ"ש, אלא בארה"ב, ארץ החופש!

וכבר הגיע הזמן שכל רבני ניו יארק יכריזו פה אחד: אל תגעו במשיחי – אלו תינוקות של בית רבן! ויעמדו חזק נגד ממשלת מדינת ניו יארק מבלי לוותר אף אל ילד אחד או ילדה אחת, ואפי' אם מאיימים שיסגרו את כל ישיבה באם יתנו לילד פלוני להיכנס, וכפס"ד הרמב"ם:

נשים שאמרו להם עובדי כוכבים תנו לנו אחת מכן ונטמא אותה ואם לאו נטמא את כולכן יטמאו כולן ואל ימסרו להם נפש אחת מישראל וכן אם אמרו להם עובדי כוכבים תנו לנו אחד מכם ונהרגנו ואם לאו נהרוג כולכם יהרגו כולם ואל ימסרו להם נפש אחת מישראל ואם יחדוהו להם ואמרו תנו לנו פלוני או נהרוג את כולכם אם היה מחוייב מיתה כשבע בן בכרי יתנו אותו להם ואין מורין להם כן לכתחלה ואם אינו חייב מיתה יהרגו כולן ואל ימסרו להם נפש אחת מישראל.[15]

ואין לטעון ולהצטדק שבעניינינו הילד המדובר דינו כשבע בן בכרי, שהרי הוריו גרמו לו שמנעו ממנו חיסון צהבת-B, לדוגמא, ומכיון שכן, הם שגרמו לעצמם וכו'... אין זו טענה צודקת כלל, שהרי אפי' הי' הילד חייב מיתה מדין תורה כשבע בן בכרי, פסק הרמב"ם שאין מורין להן כן לכתחילה, ועאכו"כ אם אין הילד חייב מיתה מדין תורה, ואינו בגדר רודף, שאינו מסכן שום אדם עי"ז שלא חוסן, עאכו"כ שאסור למנוע ממנו לימוד עם שאר תשב"ר, ומוטב שיסגרו את כל הבית ספר ולא נוותר על נפש אחת מישראל![16]

ואין לענות ולטעון ש"תועלת הרבים דוחה תועלת היחיד" בנידון דידן, שהרי בד"א כשהיחיד גורם ישירות השפעה בלתי רצוי' על חבריו, וכאן מדובר שתלמיד הגון וראוי להיות עם חביריו אצל רבו, אלא שהגוים גזרו עליו לבל יכנס ובל ילמד, היפך דין תורה, ובודאי שאין נוכחות התלמיד כלעצמה גורעת מתועלת הרבים.

הלואי שהיו מתאחדים כל הרבנים וכל העסקני הציבור בדבר הכי פשוט והכי עיקרי, להתעקש ולהתאמץ בנוגע ללימוד עם כל תשב"ר ולעשות תעמולה נגד חוק זה ולא להתפעל כלל...

אבל לדאבוננו במקום זה, רואים ההיפך ממש, שכולם יושבים בחיבוק ידיים ובדמימה מוחלטת, בה בשעה שמאות ואלפי ילדי ישראל הושלכו מחוץ לכתלי ביה"ס ומסתובבים ברחוב, וכנ"ל המצב הולך ומתדרדר מיום ליום ה' ירחם – שומו שמים – בושה וחרפה לכל יהודי ניו יארק וביותר לכת"ר הרבנים שליט"א שעליהם תלוי' האחראיות המלאה על המצב המבהיל הנוכחי בקהילותם ובמדינתם, והקולר תלוי על צווארם... ולא שומעים מכת"ר שום מחאה או גילוי דעת כלשהי, אין אומר ואין דברים, בלי נשמע קולם.

ואיפה ה"גאון יעקב" לעמוד נגד כל מונע ומעכב לקיום תו"מ במסנ"פ כמו שסללו לנו אבותינו הקדושים?

ואין להאריך בדבר המצער ביותר, אלא עלינו לתקן זאת בהקדם הכי אפשרי.

ותקותי חזקה שכבוד הרבנים כבר חושבים איך לתקן את החורבן שמשתולל בקהילותם...אבל חבל על כל רגע שנותנים למצב הנוכחי להמשיך, וכפתגם הידוע, המעשה הוא העיקר![17]

[ובאם לא ס"ל לכת"ר להכריח את מנהלי הישיבות ובתי ספר לעבור על החוק ולקבל תלמידים שלא חוסנו כדבעי לשיטתייהו, אולי העצה היעוצה היא לפסוק על בני הקהילה לפתוח בתי ספר חדשים, או להשכיר מלמדים ולהושיבם ללמד בבתי כנסת שבעיר או אצל הילדים בבתיהם – 25 תינוקות לכל מלמד כפי שנפסק להלכה[18] וכו']

ובימינו אלה נזכה לבנין ביהמ"ק השלישי – ואפי' אז לא נבטל תשב"ר מלימודם כפס"ד הרמב"ם בהל' תלמוד תורה ונישנית בהל' בית הבחירה כפליים לתושיה[19] – וכדי למהר ולהחיש לבנין ביהמ"ק שאליו מצפים ומתגעגעים כבר 1950 שנים בכליון עיניים ודאבון נפש –שנדאג בעד כל תינוקות שבעירנו, שנרשה ונסייע לכל ילד יהודי לבוא להביה"ס ללמוד אצל רבו בלי מפריע ובלי שום מניעות ועיכובים מבית ומחוץ, ובזכות זה נזכה לביאת גואל צדק ולבנין ביהמ"ק שירד בנוי ומשוכלל מלמעלה.

ויה"ר שיהפכו ימים אלה לששון ולשמחה

העושה זאת לכבוד התורה ולמען תשב"ר שעל הבל פיהם העולם מתקיים,

מיכאל בנימין גרין
מוסמך של הרה"ג הר' פנחס הירשפרונג זצ"ל
ווסטבורו מאסאצ'וסץ


[1] רמז ליסוד אמונתנו שהתורה היא ירושה אישית ונצחית של כל ילד יהודי בלי יוצא מן הכלל, כמ"ש תורה ציוה לנו משה מורשה קהילת יעקב, ושאסור למנוע בר – ה"ה לימוד תורתנו הק' – משום ילד מישראל, אפי' הקטן ביותר.
[2] ראה שו"ת אג"מ או"ח ח"ג ס' צ, למי שהי' אסור לו לצום ביוה"כ משום פק"נ, וע"י זריקת רפואה הי' אפשר לו לצום, שפסק שיאכל ביו"כ ושאסור לקבל את הזריקה הרפואית כדי שיוכל לצום וכו' ע"ש.
[3] ולהעיר שמאמר חז"ל הנ"ל באמר במס' אבות, שעניינו מילתא דחסידותא לפנים משורת הדין, ולא שהובא להלכה בשו"ע, ופשוט שאין לשום מורה הוראה בישראל לגזור על בני עדתו לקיים מילי דאבות שאינם שווים לכל נפש, ועאכו"כ לא לאיים עליהם אשר באם לא יצייתו, יגרשו את בניהם מבית הספר.
[4] ולהעיר שבעתיד הקרוב עומדת הממשלה להוסיף עוד זריקות לסדר החיסונים הנדרשים שלהם, כולל חיסון למחלת HPV, אשר ע"פ המחקרים שפורסמו לאחרונה, יש קשר בין חיסון זה לעקרות בבנות, ה' ישמרנו. ראה כאן ליתר הפרטים: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/29889622/
[5] ב"ב כא,א. הל' ת"ת לבעל התניא א:ג.
[6] כל' בעה"ת שם.
[7]   שבת קיט,ב. וראה הל' ת"ת והנסמן שם.
[8]  "מי ששכר מלמד לבנו וחלה התלמיד אם אינו רגיל באותו חולי (והוא הדין אם מת הנער) (מרדכי ריש פרק האומנין) ואפילו אם רגיל והמלמד מהעיר ומכיר בו פסידא דמלמד אבל אם רגיל בחולי ואין המלמד מכיר בו כגון שאינו מן העיר פסידא דבעל הבית ונותן לו כל שכרו משלם".
[9] וה"ה בנוגע לשאר חיסונים, כולל למחלת חצבת, שהרי אין הילד (שאינו מחוסן) חולה בפועל, אלא בריא לחלוטין, רק שיש חשש שיחלה לעתיד, ואין חשש זה פוטר חיוב הקהל להשכיר לו מלמד עם שאר תיונוקות שבעיר.
[10] שו"ע יו"ד רמה:ט
[11] כל' הפסוק, איכה ד:ב.
[12] שבת שם.
[13] ראה דברי הרשב"א בתשובתו שהובאה בב"י חו"מ ס' כו, וראה בשו"ת משנה הלכות ח"ט סי' שלד והנסמן שם.
[14] מכתב מיום יט אייר תרפח
[15] הל' יסודי התורה ה:ה
[16] ולהעיר גם מסהדרין לז,א: לפיכך נברא אדם יחידי ללמדך שכל המאבד נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו איבד עולם מלא וכל המקיים נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלא. הרי שילד אחד נחשב כעולם מלא.
[17] אבות א:יז, קידושין מ,ב.
[18] הל' ת"ת שם סעי' ג.
[19] אין מבטלין תינוקות של בית רבן אפי' לבנין בית המקדש.

No comments:

Post a Comment