Friday, October 29, 2021

Protesting Medical Tyranny at the Kinus -- Hebrew

 ב"ה

כ"ג מרחשון ה'תשפ"ב

ו' לסדר השמר לך פן תשיב את בני שמה
ערב שבת מברכים כסלו, כינוס השלוחים העולמי

לכבוד אגודת חסידי חב"ד העולמי, כאו"א מאנ"ש והשלוחים שיחיו:

בשמחה רבה שמח קהל עדת החסידים על בואם של שלוחי המלך להתאסף יחד בכינוס השלוחים העולמי, כבכל שנה ושנה. אלא שמתוך צער ויגון שמענו ראינו* (בשבועות שלפני הכינוס) פקודתם של מנהלי הכינוס, לא להרשות לשלוחים להשתתף אם לא יקבלו הזריקה נגד מחלת קורונה. היינו בטוחים לראות איזשהו שינוי בעמדתם זו, שהיא מנוגדת לדעת רבינו לחלוטין (כמו שיתבאר לקמן) בהימים שלפני התחלת הכינוס, אך לצערנו הרב אין קול ואין קשב ועוד ידם נטויה.

והנה, על כגון דא איתא בשבת דף נ"ד ע"ב: "כל מי שאפשר למחות לאנשי ביתו ולא מיחה, נתפס על אנשי ביתו. באנשי עירו, נתפס על אנשי עירו. בכל העולם כולו, נתפס על כל העולם כולו" .וכן פסק הרמב"ם בהלכות דעות פרק ו' הלכה ז': "וכל שאפשר בידו למחות ואינו מוחה – הוא נתפש בעון אלו כיון שאפשר לו למחות בהם". וכן פסק הרמ"א ביו"ד סי' קנז ס"א.

אשר על כן, יש לכל חסיד חב"ד למחות בכל התוקף נגד הנהלת מרכז לענייני חינוך – על אשר אסרו לשלוחים מלהשתתף ברוב עם אם לא שיקבלו את הזריקה הכרוכה בסכנות נוראות המתועדות היטב. ואין פוצה פה ומצפצף נגד גזירה מזעזעת זו. שומו שמים.

מי הוא זה ואי זה הוא שמרהיב עוז בנפשו להפריד בין שליח למשלח ולמונעו ממקור מים חיים ר"ל באכזריות ובעריצות, ללא שום היתר או בסיס הלכתי – להרחיק בנים יקרים מעל שולחן אביהם, ולגרום לפירוד לבבות בין שלוחי הרבי באופן כה מבהיל וחסר תקדים. אין זה אלא דקירה בלב עדת החסידים בכלל ובלב כאו"א בפרט.

ובמכש"כ בתקופה זו שזקוקים אנו לרחמי שמים שעלינו ליזהר ביותר שלא יחסר ח"ו באחדות ישראל באחדות החסידים ובאחדות השלוחים, כמו שאומרים ברכנו אבינו (כאשר) כולנו כאחד דוקא, ומכלל הן אתה שומע לאו היל"ת.

ומה יעשו אלפי השלוחים הצמאים להסתופף בצל ד' אמותיו של צדיק עליון נשיא דורנו ולהתחבר יחד באהבת רעים אמיתית כנהוג בהכינוס, הבאנקעט ובהתוועדויות חסידיות שלאחריו, להתחזק בהתקשרותם האיתנה לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו ולהתמסר למילוי שליחותם ביתר שאת וביתר עז? איכה העיזה הנהלת מל"ח ללחוץ על שלוחים אלו להיכנע ולציית להוראה אבסורדית ובלתי מובנת להשתתף בנסוי רפואי הכרוך עם חשש סכנה בפועל ו(עכ"פ לדעת מומחים ידועים בתחום)עלול להזיק לפוריות, לגרום להתקף לב, לקרישי דם, ואף להיפך החיים ר"ל?

האם הנהלת מלע"ח הפכה פתאום למוסד מדעי רפואי, המבצע ניסיונות על שלוחי הרבי, ואף מסיתם/מכריחם לקבל זריקה שלא ניבדקה לאורך זמן ושעל פי דיווחים רבים ועדויות אישיות רבות, הביא לאלפים רבים של תופעות לוואי חמורות? לפי התחזית של חברת פייזר, הניסויים אינם צפויים להסתיים לפני שנת 2023. האם הנהלת מל"ח נושאת אחריות לכל היזק שלא יגרם לשלוחים ואנ"ש ע"י זריקה נסיונית זו עם סיכוניה הרבים -- לפי עדות מאות רופאים מומחים מכל קצווי תבל?

ובפרט ע"פ פס"ד אדה"ז בשולחנו ס' תריח סעי' ה אשר במקום ספק סכנת נפשות אין הולכין אחר רוב חכמה ולא אחר רוב מנין דעות להחמיר (להתענות ביוה"כ) אלא כיון ששני בקיאים עכ"פ חוששים שתענית יכולה להביאו לידי סכנה, חייבים לשמוע לעדותם מול מאה רופאים המעידים שלא יזיק לו, ואפי' אם הרוב הם יותר מומחים, ועאכו"כ בנידון דידן שכמה וכמה רופאים מהמומחים הגדולים ביותר שבדורנו ומופלגים בחכמת החיסונים צווחים ככרוכיא על הסכנה הנוראה שבזריקה זו. ולכן תמוה ביותר שהנהלת מל"ח מצאה לנכון לתמוך בזריקה מסוכנת זו ומכש"כ להעניש את כל אלו הנזהרים שלא לקבלה.

ואם כוונתם של מנהלי המל"ח בגזירתם היא למעט מספר המתאספים לאסיפת קודש זו, כתורת הפילוסופים השמאלנים שכנראה מצליחים להטעות כמה וכמה מתושבי מדינתנו, שלהתאסף (ובפרט) לענייני דת מהווה סכנה למתאספים וסכנה לכל העולם כולו - הרי עמדה זו היא נגד דעת תורתנו הקדושה. ואדרבא – מקרא מלא דיבר הכתוב, "ברוב עם הדרת מלך" (משלי יד:כח, כמובא בשוע"ר או"ח סי' צ' ס"י ובכמה מקומות) וכידוע בשיחות רבות של נשיא דורנו בענין הקהל, שהוא ענין עיקרי וחיוני באמונתנו,ועד כמה הורנו להקהיל קהילות ברבים ואין צורך להאריך בדבר הפשוט לכל מחבבי תורתנו הקדושה ושומרי מצוה ועאכו"כ לכל חסיד חב"ד בדור השביעי.

ועוד: אאת"ל שעשו זאת ע"פ עצת כמה רופאים או שצייתו לפקודת הממשלה בזה [אבל להעיר מדברי כ"ק אדמו"ר בשיחת ש"ק פ' בראשית תשנ"ב סעי' ז: ש"דינא דמלכותא דינא" ה"ז רק בנוגע לענינים גשמיים מסויימים (דיני ממונות, מיסים וארנוניות וכיו"ב), אך לא בנוגע לעניני תורה ומצוות שעליהם יש הוראה ברורה בתורה (ובלשון כ"ק מו"ח אדמו"ר: נשמותינו לגלות לא גורשו ולשעבוד מלכיות לא נמסרו) עכ"ל], מ"מ היה להם להגביל מספר המתאספים באופן אחר, לא באופן המתפרש ככפיה על שלוחי הרבי לקבל זריקה זו כדי לזכות להגיע לכינוס השלוחים העולמי, שהרי לע"ע כבר מאות שלוחים הולכים וכבר הלכו לקבל זריקה זו כתוצאה מגזרת המל"ח הנ"ל היל"ת ה' ישמרנו.

ולאור גודל הפשע שבהחלטה זו פונים אנו לכל א' וא' מהנהלת המלע"ח ולעדת אגו"ח העולמי בכלל  –

שהרי כל מי שלא מביע דעתו נגד מזימה זו ואינו מוחה מעומק ליבו ובמר נפשו ש"מ דניחא לי' ר"ל  –

וממילא:

אנו, החתומים מטה, מוחים בכל התוקף נגד אלו שהעיזו לעשות כן ועליהם לבטל גזירתם זו מיד, ולפרסם זאת ברבים.

בתפילה לגאולה האמיתית והשלימה, גאולת כל אחד ואחת מישראל, ללא יוצא מן הכלל, כמ"ש ואתם תלקטו לאחד אחד בני ישראל, בנערינו ובזקנינו בבנינו ובבנותינו, קהל גדול ישובו הנה.

שבתא טבא

הר' דניאל גרין הר' מיכאל גרין


* באתר kinus.com:

"At this stage the State of New York requires people attending large gatherings to be vaccinated. The Kinus will be conducted following all applicable laws and government regulations." (image below)
 


No comments: